Köpvillkor

Priser

Alla priser är exklusive moms om inget annat anges. Moms anges i varukorg vid utcheckning.
Vi förbehåller oss rätten att utan avisering justera priser.
Aktuella gällande priser visas alltid på hemsida. 

 

Betalning

Betalning för varor sker normalt vid utcheckning med Payson direkt som betalalternativ, innan leverans. Kredit ges normalt inte.

 

Frakter

Frakt tillkomer på alla leveranser på köparens bekostnad. Fraktkostnad anges vid utcheckning.
Leverans sker normalt till leveransaddress som anges. Vi kan normalt ej leverera paket till postboxar. Extra kostnader p.g.a felaktigt angiven leveransaddress eller liknande är alltid på köparens bekostnad.
Paket som återkommer till oss p.g.a. felaktig address, ej uthämtad elller dyligt, återsänds mot ny fraktkostnad +150kr SEK i hanteringskostnad. 

 

Leveranstider

Lagervaror som beställs innan kl. 11.00 vardagar, dock ej vardagar före helgdagar, går normalt samma dag.
Beställningsvaror levereras så snart de inkommer på lager.
Eventuell delad leverans bekostas av köparen.
Då leverans sker med annan part, kan vi ej garantera leveranstid då detta ligger utanför vår kontroll.
Om köpare ej finns anträffbar på address vid leverantörs ankomst, kan detta resultera i extra utkörningar etc. Alla sådana extra kostnader bekostas av köparen. 

Eventuella skador på gods ska omgående vid mottagandet anmälas till transportör för ersättning. Vi ersätter ej transportskadat gods. 

 

Returer och reklamationer

Returer mottages/accepteras ej, utom när felaktigheter i det vi levererat kan påvisas, och kan betraktas som reklammation. I dessa fall måste vi kontaktas före retur sker för klargörande av orsak, returfrakt etc, annars accepteras ej retur. I första hand ersätts alltid med likvärdig vara och kvanitét. Reklamationer ska anmälas till oss snarast, dock senast 8 kalenderdagar från leverans mottagits.

 

Force majeure

Vi friskriver oss för kostnader, prisökningar, fraktkostnader och händelser som står utanför vår kontroll. Likaså friskriver vi oss från alla ersättningskrav för felaktigt eller annat användande av våra produkter, samt skador och andra ersättningskrav som kan uppstå av sådant.
Våra instruktioner, muntliga såsom skriftliga, ska alltid ses som vägledande, och ej strikta. Instruktioner kan i.o.m. att nya rön eller material framkommer ändras. Aktuella instruktioner återfinns alltid på vår hemsida. Det åligger alltid användaren av våra produkter att själv testa tillvägagångssätt, applicationsteknik, tvättbarhet, nötningsmotståndskraft och liknande genom upprepade prov, och finna lämpliga inställningar och användningar för den utrustning denne har till förfogande, och de av oss levererade produkterna. Vi kan aldrig på något sätt ställas till svars, krävas på ersättning eller skadestånd, när felaktig, bristfällig, ofullständig applicering av våra produkter skett.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi, (Reklambutiken i Sverige AB, Org.nr. 556706-7102), tillhandahåller tjänster och produkter som du som kund köper eller tar del av. Vid kundtjänstärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är

Reklambutiken i Sverige AB
Org.nr. 556706-7102
Kryddstigen 24
80292 Gävle

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
 

När behandlas dina personuppgifter

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för kundsupport eller annan information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp av våra produkter eller tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.
 

Varför behandlar vi personuppgifter

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

•     För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.

•     För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter

•     För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster

•     Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben

•     Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel för utveckling av tjänster, produkter och funktioner

•     Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.

•     Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 

Vad för slags uppgifter lagrar vi

•      För och efternamn

•      Företagsnamn

•     Personnummer, Organisationsnummer

•     Adress

•     E-postadress

•     Telefonnummer

•     Kundnummer

•     IP-adress och geografiska uppgifter relaterade till densamma och information om din användning av vår webbplats
 

Rättsliga grunder & lagringstider

För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i bokföringssystemet

•      Namn, adress, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post

•     Geografisk information

•     IP-adress, enhetsinformation, logginformation

•     Betalreferens

•     Köpta produkter och tjänster

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag
 

För att marknadsföra våra varor och tjänster genom e-post sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

•      Namn, företagsnamn, e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: tills du avregistrerar dig
 

Hur skyddas dina personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

•      Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter

•     Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

•     Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.
 

Vem kan dina personuppgifter lämnas ut till

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis vid kundsupport gällande tredjepartstjänster, exempelvis leverantörer av betaltjänster, kommunikationstjänster, frakthanteringstjänster eller liknande tjänster som används av dig som kund till oss där vi måste göra gemensam felsökning.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till våra leverantörer som levererar dina beställda varor direkt till dig

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som gör kreditbedömningar för att säkerställa att du får kredit av oss.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
 

Dina rättigheter

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa i ett s.k registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:
Reklambutiken i Sverige AB
Kryddstigen 24
80292 Gävle

Du kan även skicka e-post till: kundtjanst@reklambutiken.com

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen
 

Ändring av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.